ĐỘI NGŨ

bg_text_dn

Ông Nguyễn Quốc Trung

Giám đốc Điều hành

Ông Phạm Quốc Huy

Phó Giám đốc Điều hành

Ông Phạm Hữu Nhơn

Phó Giám đốc Điều hành

Ông Vũ Tô Hiệu

Giám đốc
Tài chính – Kế toán

Ông Nguyễn Văn Tiến

Trưởng phòng
Hành chính – Nhân sự

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa

Trưởng phòng
Thu mua

Bà Nguyễn Thị Ngân

Trưởng phòng Quản lý
Chất lượng – Môi trường

Ông Nguyễn Văn Lộc

Giám đốc Kinh doanh
Con giống khu vực miền Trung

Ông Nguyễn Huy Trúc

Trưởng bộ phận
Nhà máy ấp

Ông Huỳnh Công Quốc

Trưởng bộ phận
Chăn nuôi gà thương phẩm
(Gà trắng)

Ông Lê Gia Nhân

Trưởng bộ phận
Chăn nuôi gà bố mẹ
(Gà màu)

Ông Nguyễn Đặng Phúc

Trưởng bộ phận
Chăn nuôi gà thương phẩm
(Gà thả vườn)