CreAMINO® cải thiện năng suất gà đẻ giống và cả đàn gà con đời sau

CreAMINO® – Guanidinoacetic acid (GAA) – là tiền chất tự nhiên của Creatine. Creatine và phosphocreatine đóng vai trò sống còn trong trao đổi năng lượng tế bào ở động vật. Hệ thống creatine/phosphocreatine có vai trò là một hệ thống lưu trữ đối với hệ thống ADP/ATP (Adenosine diphosphate/ Adenosine triphosphate) để dự trữ và chuyển động năng lượng khi cần thiết trong các thời điểm ngắn hạn. CreAMINO® cải thiện năng suất gà thịt ý nghĩa.

Phôi đang phát triển hoàn toàn phụ thuộc vào các dưỡng chất có sẵn trong trứng. Khẩu phần ăn của gà đẻ giống thường là dựa trên nền thực vật nên thiếu creatine vì trong thực vật không có chứa creatine. Việc bổ sung nguồn creatine vào thức ăn gà đẻ giống có thể có tác động trên năng suất gà bố mẹ, phôi và gà con đời sau vì có thể giúp ảnh hưởng trên sự trao đổi chất và tăng cường năng lực đệm và vận chuyển năng lượng của tế bào.

Ứng dụng CreAMINO® trên gia cầm đẻ giống

Nghiên cứu 1. Thử nghiệm ở cút giống tại Đại học Maringá, Brazil

CreAMINO® - ảnh 1 - chăn nuôi

CreAMINO® được bổ sung các mức, (0,00; 0,06; 0,12; 0,18 và 0,24%) vào thức ăn căn bản của cút đẻ giống hướng thịt. Sự bổ sung CreAMINO® giúp gia tăng tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ ấp nở của trứng (P<0,05) và giảm có tỷ lệ chết phôi (P<0,05) có ý nghĩa về mặt thống kê (Bảng 1). Ngoài ra, tăng trọng và hệ số chuyển hóa thức ăn của đàn cút con vào lúc 35 ngày tuổi cho thấy có sự cải thiện có ý nghĩa (P<0,05) theo với sự bổ sung CreAMINO® (Bảng 2). Mức bổ sung CreAMINO® tối ưu là 0,15% giúp cải thiện năng suất sinh sản của cút đẻ giống và đàn con đời sau.

CreAMINO® - ảnh 2 - chăn nuôi

 

Nghiên cứu 2. Thử nghiệm trên gà đẻ giống hướng thịt tại Đại học Sao Paulo, Brazil

Các gà đẻ giống hướng thịt Cobb được cho ăn khẩu phần bổ sung các mức CreAMINO® (0,00; 0,04; 0,08; 0,12 và 0,16%). Không có ảnh hưởng của các nghiệm thức trên sự sản xuất trứng và tỷ lệ chết phôi. Tuy nhiên, tỷ lệ thụ tinh  (P<0,07) và tỷ lệ nở (P<0,05) đã được cải thiện có ý nghĩa cùng với mức bổ sung tăng dần của CreAMINO® (Hình 1). Bổ sung 0,08% CreAMINO® đã tối ưu hóa tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở.

CreAMINO® - ảnh 3 - chăn nuôi

Việc bổ sung CreAMINO® vào thức ăn đàn gà bố mẹ ở mức 0,08% đã cải thiện có ý nghĩa (P<0,05) hệ số chuyển hóa thức ăn của đàn gà con đời sau (Bảng 3). Tuy nhiên, không thấy có hiệu quả có ý nghĩa trên khối lượng cơ thể và lượng thức ăn tiêu thụ của đàn gà con đời sau.

CreAMINO® - ảnh 4 - chăn nuôi

 

Nghiên cứu 3. Thử nghiệm trên gà đẻ giống ở Universidad Nacional de Mexico, Central Mexico

Các gà đẻ giống White Bovans 70 tuần tuổi được cho ăn khẩu phần thương phẩm có và không có bổ sung CreAMINO®. Sau 6 tuần thí nghiệm, gà mái đẻ ăn khẩu phần có bổ sung 0,08% CreAMINO® đã đạt tỷ lệ ấp nở cao hơn 4,4% so với gà mái ăn khẩu phần đối chứng (Bảng 4).

CreAMINO® - ảnh 5 - chăn nuôi

 

Thử nghiệm trên gà đẻ giống hướng thịt ở Nam và Bắc Mỹ

Bảng 5 tóm tắt các thử nghiệm khác nhau trên gà đẻ giống hướng thịt được thực hiện ở Argentina, Brazil và Mexico. Bổ sung CreAMINO® liều 0,1% giúp làm tăng tỷ lệ nở của trứng từ 1 đến 5%.

CreAMINO® - ảnh 6 - chăn nuôi

 

Kết luận

Dữ liệu của các thử nghiệm này cho thấy, bổ sung CreAMINO® liều 1 kg/tấn thức ăn trong khẩu phần gà đẻ giống giúp cải thiện năng suất sinh sản cũng như năng suất tăng trưởng của đàn gà con đời sau.